Priyanka Chopra performs at Jai Maharashtra channel Launch

Priyanka Chopra performs at Jai Maharashtra channel Launch